more info

Contact us

phone: +48 913 831 065
e-mail: info@sea-tech.com.pl

 

Purchasing department

phone: +48 913 831 065

e-mail: purchase@sea-tech.com.pl

 

Superintendents:

Piotr Gutowski

mobile: +48 508 904 745

e-mail: info@sea-tech.com.pl

Krzysztof Pacholik

mobile: +48 508 904 744

e-mail: info@sea-tech.com.pl

Marcin Pacholik

mobile: +48 506 807 600

e-mail: info@sea-tech.com.pl

 

 

Slide background

Marine Engineering Group

We do our best to help you with docking and repairing your vessel

Slide background

Marine Engineering Group

We do our best to help you with docking and repairing your vessel

Slide background

Marine Engineering Group

We do our best to help you with docking and repairing your vessel

OWZ

 

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA SEA-TECH

Dokument Ogólne Warunki Zlecenia Sea-Tech (dalej OWZST) ma zastosowanie do umów zawieranych między sea-tech POLAND s.c. z siedzibą przy ul. Kolonistów 42, 71-806 Szczecin,  NIP: PL 8513088530, REGON : 320664324 zwanym dalej Zleceniodawcą a Zleceniobiorcami. Zleceniobiorca to osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług serwisowych, remontowych, naprawczych itp. Niniejszy dokument jest dostępny  w siedzibie firmy lub na stronie internetowej http://sea-tech.com.pl

 

PRZEDMIOT UMOWY ZLECENIA

§1

 1. Niniejsze OWZST stanowi integralną część każdej umowy zlecenia i jest dostępne na stronie internetowej www.sea-tech.com.pl i / lub w siedzibie spółki.
 2. Za termin zawarcia umowy zlecenia przyjmuje się moment doręczenia Zleceniobiorcy dokumentu zlecenia (za pośrednictwem: drogi elektronicznej – e-mail, faks , osobiście). Zlecenie zawiera opis zlecanych prac wraz z niezbędnymi danymi.
 3. Naprawy powinny być wykonywane zgodnie z niniejszymi OWZST, najlepszą lokalną praktyką, wymaganiami stron oraz w nawiązaniu do przepisów towarzystwa klasyfikacyjnego  statku i oczekiwań Zleceniodawcy. Do wykonania prac stosuje się art. 750 Kodeksu Cywilnego, dotyczący umowy świadczenia usług.
 4. Potwierdzeniem wykonania prac dla Zleceniodawcy jest otrzymanie przez Zleceniobiorcę ostemplowanego pieczątką statku i podpisem kapitana / superintendenta sprawozdania / raportu lub w przypadku serwisów certyfikatu. Sprawozdanie / raport winien zawierać wszelkie informacje dotyczące szczegółów wykonania zlecenia (m.in. data rozpoczęcia i zakończenia prac, opis urządzeń i wykonanych czynności, zalecenia jeśli występują). Dokument jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia.
 5. Czas wykonania zlecenia jest ustalany ze zleceniobiorcą indywidualnie. W przypadku, gdy zleceniobiorca samodzielnie organizuje czas wykonania zlecenia, zobowiązuje się do przestrzegania reguł panujących na danym statku oraz do poinformowania i uzyskania akceptacji ze strony Zleceniodawcy.
 6. Harmonogram wykonywanych czynności jest przygotowywany prze Zleceniobiorcę w porozumieniu ze Zleceniodawcą.
 7. Jakikolwiek złom (części, substancje etc.) usunięte ze statku w trakcie prac pozostają własnością Zleceniodawcy przez okres 2 miesięcy.

 

§2

Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług zawartych zleceniami oraz dokumentem OWZST tylko i wyłącznie na rzecz Zleceniodawcy. Nieprzestrzeganie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą.

 

RĘKOJMIA I GWARANCJA

§3

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania remontu/ naprawy. Zleceniobiorca udziela gwarancji na dokonane naprawy przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia remontu. Gwarancja i rękojmia obejmują części zamienne dostarczone przez Zleceniobiorcę.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY

§4

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawnienia szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia, w tym nieterminowego wykonania zlecenia, chyba że jest to wynikiem okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotu zlecenia. W przypadku gdy wykonanie zlecenia odbywa się na statku, Zleceniobiorca ponosi również odpowiedzialność za części składowe tych rzeczy, które są w sposób trwały lub przejściowy połączone z przedmiotem zlecenia.
 3. Odpowiedzialność, o której mowa w pkt. 2 obejmuje czas od momentu rozpoczęcia prac, związanych z wykonaniem zlecenia i kończy się w momencie niewadliwego wykonania przedmiotu zlecenia.

 

OPÓŹNIENIA WYKONANIA ZLECENIA

§5

Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę niezwłocznie na piśmie tego samego dnia o zaistnieniu opóźnienia, jeśli takie opóźnienie według Zleceniobiorcy uzasadnia prawo Zleceniobiorcy do wydłużenia czasu trwania remontu.

§6

Zleceniobiorca nie jest uprawniony do przelewu oraz przeniesienia praw i/lub obowiązków wynikających z zlecenia  bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej zleceniodawcy.

 

BEZPIECZEŃSTWO

§7

 1. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie oświadcza, że zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zleceń, uwzględniając charakter i miejsce wykonywanego zlecenia.
 2. Pkt. 1 w szczególności dotyczy:
  1. prac na wysokościach, w zbiornikach zamkniętych oraz prac z użyciem środków chemicznych uregulowanych w przepisach szczególnych,
  2. Bezwzględnego zakazu spożywania, bycia pod wpływem oraz wnoszenia alkoholu
   i środków psychoaktywnych w miejscu i czasie wykonania zlecenia.
 3. Jeżeli w miejscu wykonania zlecenia obowiązują również inne, lokalne przepisy bezpieczeństwa oraz wymóg odbycia dodatkowych szkoleń z tego zakresu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do spełnienia wymagań stawianych przez miejsce wykonania zlecenia.
 4. Niezastosowanie się do powyższych zasad bezpieczeństwa jest równoznaczne z nienależytym wykonywaniem / wykonaniem zlecenia z winy Zleceniobiorcy. Skutkuje to prawem Zleceniodawcy do zerwania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z chwilą ujawnienia tych okoliczności.
 5. Jeżeli zajdzie podejrzenie naruszenia ww. zasad bezpieczeństwa przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca ma prawo do podjęcia niezbędnych działań w celu zweryfikowania tych okoliczności, jak również praw do odsunięcia Zleceniobiorcy od wykonywanych zadań na okres sprawdzenia zaistniałych podejrzeń.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do naprawy szkód, które wynikają z naruszenia zasad bezpieczeństwa.
 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia stosownego ubezpieczenie w kraju i poza granicami kraju dla wszystkich osób/pracowników/podwykonawców biorących udział w realizacji zlecenia

§8

Z chwilą przyjęcia zlecenia Zleceniobiorca potwierdza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia (m.in. certyfikaty, atesty, zaświadczenia, polisy) do wykonania zlecenia. Na życzenie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedłożenia ww. dokumentów.

 

PODWYKONAWCY

§9

Zleceniobiorca jest uprawniony do korzystania z usług podwykonawców do wykonywania prac pomocniczych, jednakże Zleceniobiorca pozostaje odpowiedzialny za wszelkie działania podwykonawców świadczących usługi/ prac na rzecz Zleceniobiorcy.

 

TAJEMNICA HANDLOWA

§10

 1. Warunki umów zleceń objęte są tajemnicą i nie mogą być rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie bez zgody żadnej ze stron.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przedsiębiorstw, które strony uzyskują w związku z umową
  są również objęte tajemnicą.

 

SIŁA WYŻSZA

§11

Jeżeli po przyjęciu zlecenia zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej( np. pożar, embargo, zamieszki, rewolty, działania wojenne, katastrofy przyrodnicze itp.), które uniemożliwiają terminowe wykonanie zlecenia, Strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji zlecenia. Strona, która zostanie dotknięta działaniami „Siły wyższej” zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§12

Ogólne Warunki Zlecenia Sea-tech Poland s.c. OWZST stosuje się do wykonywania napraw statku, napraw na rzecz statku, napraw urządzeń statkowych, przebudowy statku a także każdej pracy /usługi wykonywanej na statku, na części statku lub napraw wyposażenia statku. Ilekroć przedmiotem umowy są prace dotyczące części statku, elementu lub wyposażenia statku. poprzez statek, w rozumieniu OWZST, należy rozumieć także taką część / element / wyposażenie. Postanowienia różniące się od OWZST są wiążące o ile zostały ustalone między Stronami w formie pisemnej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

Strony oświadczają, że adresy wymienione w zleceniu są adresami właściwymi dla doręczeń korespondencji.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszym OWZST zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,

§15

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią, będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie, zgodnie z prawem polskim. Prawem właściwym dla tej umowy jest prawo polskie.